Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thuật ngữ Bảo hiểm nhân thọ
Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Là tài liệu minh họa và tóm tắt quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.


Bên mua bảo hiểm
Là cá nhân hoặc tổ chức kê khai, ký tên trên Đơn yêu cầu bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ đóng Phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.


Bên mua bảo hiểm là cá nhân: hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật và phải đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên tại thời điểm kê khai và ký tên trên Đơn yêu cầu bảo hiểm.


Bên mua bảo hiểm là tổ chức: phải được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.


Công ty
Là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 61GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 20 tháng 4 năm 2011.


Đơn yêu cầu bảo hiểm
Là yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.


Giá trị hoàn lại
Là số tiền Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được nếu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.


Giấy chứng nhận bảo hiểm
Là giấy chứng nhận bảo hiểm được Công ty cấp cho Bên mua bảo hiểm và là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.


Hành vi phạm tội
Là hành vi được kết luận là vi phạm pháp luật hình sự theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
https://www.baohiemhealthcare.com/p/yeu-cau-tu-van.htmlHợp đồng bảo hiểm
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm, theo đó Bên mua bảo hiểm hoặc bên nhận chuyển nhượng (nếu Hợp đồng bảo hiểm được chuyển nhượng) và Công ty cam kết tuân thủ các điều kiện của Quy tắc và Điều khoản đã thỏa thuận theo Hợp đồng bảo hiểm.


Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:
 • a. Đơn yêu cầu bảo hiểm;
 • b. Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • c. Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm;
 • d. Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm
 • e. Quy tắc và Điều khoản của (các) sản phẩm bổ trợ (nếu có);
 • f. Các bản phụ lục và các thỏa thuận khác (bao gồm tất cả các đơn từ, bản kê khai, bản trả lời hay cất cứ chứng từ y tế nào) của hai bên trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.
Năm hợp đồng
Là khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày kỷ niệm hợp đồng


Nằm viện
Là việc Người được bảo hiểm nằm nội trú qua đêm, không ngắt quãng trong Cơ sở y tế theo chỉ định và dưới sự chăm sóc và theo dõi thường xuyên của Bác sĩ. Giấy xuất viện là chứng từ cần thiết để yêu cầu bồi thường cho quyền lợi này.


Ngày đến hạn đóng phí
Là ngày Bên mua bảo hiểm phải đóng Phí bảo hiểm định kỳ, được xác định theo định kỳ đóng phí như quy định tại Quy tắc và Điều khoản và theo Ngày hiệu lực hợp đồng.


Ngày hiệu lực hợp đồng
Là ngày mà Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng và được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Ngày kết thúc hợp đồng
Là ngày kết thúc thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm như được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng
Là ngày Công ty chấp thuận bằng văn bản việc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm, hoặc bên nhận chuyển nhượng, trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực do Bên mua bảo hiểm không đóng Phí bảo hiểm đến hạn.


Ngày kỷ niệm hợp đồng
Là ngày kỷ niệm hàng năm của Ngày hiệu lực hợp đồng như quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm.


Ngày phát hành hợp đồng
Là ngày mà Công ty phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi chấp thuận Đơn yêu cầu bảo hiểm và đã nhận đủ Phí bảo hiểm ban đầu. Ngày phát hành hợp đồng được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Người được bảo hiểm
Là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam được Công ty chấp thuận bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.


Người thụ hưởng
Là cá nhân hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, việc chỉ định Người thụ hưởng phải được sự đồng ý của Người được bảo hiểm.


Phí bảo hiểm
Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng cho Công ty để được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và Quy tắc và Điều khoản.


Phí bảo hiểm ban đầu
Là Phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đóng khi nộp Đơn yêu cầu bảo hiểm.


Quy tắc và Điều khoản
Là tài liệu liệt kê chi tiết quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm và của Công ty. Quy tắc và Điều khoản là một phần không thể tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.


Quyền lợi có thể được bảo hiểm
Là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với Người được bảo hiểm theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm.


Số tiền bảo hiểm
Là số tiền thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm và được thể hiện tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc phụ lục (nếu có).


Sự kiện bảo hiểm
Là sự kiện dẫn đến yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.


Tai nạn
Là một sự kiện hay một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra bởi tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ định và ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm, xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân duy nhất, trực tiếp, và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật nhìn thấy được và/hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm.


Thương tật
Là ốm đau, bệnh tật hoặc thương tích xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bao gồm các biến chứng, ốm đau, bệnh tật hoặc thương tích kết hợp.


Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV)
TTTB&VV là khi Người được bảo hiểm bị thương tật xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng lao động của:

 • a. hai tay; hoặc
 • b. hai chân; hoặc
 • c. một tay và một chân; hoặc
 • d. mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn hai mắt; hoặc
 • e. một tay và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt; hoặc
 • f. một chân và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt.
  Trong trường hợp này, mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của mắt; tay được tính từ cổ tay trở lên; chân được tính từ mắt cá chân trở lên.
“TTTB&VV” cũng có nghĩa là khi Người được bảo hiểm bị thương tích do Tai nạn, ốm đau hay bệnh với tỷ lệ từ 81% trở lên theo Bản Quy định tiêu chuẩn thương tật, tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật do Nhà nước quy định.

Tình trạng y tế có trước
Là ốm đau, bệnh hoặc các triệu chứng bệnh hay thương tích:
 • a. tác động đến Sự kiện bảo hiểm;
 • b. mà Người được bảo hiểm đã được điều trị y tế hoặc tiến hành các xét nghiệm hoặc kiểm tra sức khỏe hoặc tư vấn hợp lý của Bác sĩ trước Ngày hiệu lực hợp đồng, trừ trường hợp đã thông báo và được Công ty chấp thuận;
 • c. có triệu chứng đặc hiệu (được hiểu là các dấu hiệu đặc trưng cho việc chẩn đoán bệnh và đã được liệt kê trong phần câu hỏi về thẩm định là sức khỏe của Đơn yêu cầu bảo hiểm) đã xuất hiện trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng, tùy thuộc ngày nào đến sau, trừ trường hợp đã thông báo và được Công ty chấp thuận.
Tuổi của Người được bảo hiểm
Là tuổi theo sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm vào Ngày hiệu lực hợp đồng. Tuổi của Người được bảo hiểm là tuổi được dùng làm cơ sở để tính Phí bảo hiểm.


ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:
https://www.baohiemhealthcare.com/p/yeu-cau-tu-van.html